Page 13 - IASIS

Basic HTML Version

13
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Τ
έλος στις αντιαισθητικές κηλίδες
(ή αλλιώς πανάδες, όπως ευρύ-
τερα αποκαλούνται), που εµφανί-
ζονται µετά τις διακοπές στο πρό-
σωπο και τα χέρια εκατοµµυρίων
γυναικών, βάζει η δερµατολογία!
Όταν µιλάµε για κηλίδες στο δέρµα, εννοού-
µε τις δυσχρωµίες που δηµιουργούνται κυρί-
ως στα χέρια, το πρόσωπο και το λαιµό. Με
άλλα λόγια, στα σηµεία που δέχονται περισσό-
τερη ηλιακή ακτινοβολία. Γι’ αυτό, σε µεγάλο
βαθµό ο ήλιος παίζει ρόλο στην εµφάνισή τους,
καθώς και η κληρονοµικότητα. Συνήθως οι κη-
λίδες είναι ακίνδυνες, δηµιουργούν όµως την
αίσθηση ενός γερασµένου δέρµατος, όπου εµ-
φανίζονται, και προσθέτουν χρόνια στον κάτο-
χό τους. Γι’ αυτό και ονοµάζονται αλλιώς «γε-
ροντικές κηλίδες».
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
η σύγχρονη
δερµατολογία, δίνει εξαιρετικά κλινικά αποτε-
λέσµατα και ενδείκνυται να γίνεται τους χειµε-
ρινούς µήνες, όταν δηλαδή η ηλιακή ακτινοβο-
λία δεν είναι έντονη και πάντα σε συνδυασµό
µε τη χρήση αντηλιακού.
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία παγκοσµί-
ως έχει υπολογιστεί ότι αντιαισθητικές κηλί-
δες έχουν περίπου 45 - 50 εκατοµµύρια άν-
θρωποι, το 90% των οποίων είναι γυναίκες.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει στους Δερ-
µατολόγους αρκετά µέσα, προκειµένου να
έχουµε γρήγορα και άµεσα αποτελέσµατα κατά
της εξάλειψης αλλά και της επανεµφάνισης των
κηλίδων.
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ
στη διάθεση των δερ-
µατολόγων, συγκεκριµένα, υπάρχουν:
• Η χρήση λευκαντικών αλοιφών που περι-
έχουν υδροκινόνη και τρετινοΐνη (µέθοδος
Kligman), αποτελεί αρκετά κοινή θεραπεία
µε καλά αποτελέσµατα στη λεύκανση του
δέρµατος.
• Tο χηµικό peeling µε το οποίο γίνεται η αφαί-
ρεση των επιφανειακών στιβάδων του δέρ-
µατος δηµιουργώντας µία νέα επιδερµίδα
καλύτερη και λαµπερότερη από την προηγού-
µενη. Το δέρµα αρχίζει να αποφολιδώνεται
24 - 48 ώρες µετά το peeling, όπου νέο δέρ-
µα θα αντικαταστήσει τις επιφανειακές στοι-
βάδες εντός 7 - 10 ηµερών.
• Το χηµικό peeling επιτυγχάνει την εξοµάλυν-
ση των ρυτίδων του προσώπου, τη βελτίω-
ση αλλοιώσεων του χρώµατος του δέρµατος,
την έντονη σύσφιξη καθώς και τη βελτίωση
της εµφάνισης των ουλών από ακµή.
• Η χορήγηση βιταµίνης βοηθάει στην πρόλη-
ψη για τις δυσχρωµίες από το πρόσωπο, τα
χέρια και τα πόδια. Η ισχυρή αντιοξειδωτι-
κή θεραπεία αποκαθιστά την ελαστικότητα,
τη φωτεινότητα και τον τόνο του δέρµατος,
ενώ παράλληλα αποχρωµατίζει τις δυσχρω-
µίες, λειαίνοντας λεπτές γραµµές και ρυτίδες.
• Τα laser νέας γενιάς δρουν απευθείας στα
υπερενεργά µελανοκύτταρα αναστέλλοντας
τη δράση τους, µε αποτέλεσµα να αποδοµεί-
ται η δυσχρωµία. Το fraxel laser ενδείκνυ-
ται για αντιµετώπιση της φωτογήρανσης, των
κηλίδων και του µελάσµατος. Δίνει εξαιρε-
τικά κλινικά αποτελέσµατα σε ελάχιστες συ-
νεδρίες, µειώνοντας την πιθανότητα επα-
νεµφάνισής τους. Το fraxel παράγει, µέσω
χιλιάδων µικροδεσµών laser, µικροσκοπι-
κές βαθιές στήλες ανάπλασης στο δέρµα, µε
αποτέλεσµα να αποβάλλονται τα παλαιά, επι-
δερµικά κύτταρα µε τις αλλοιώσεις γήρανσης
ή χρωµατικών βλαβών και να ενεργοποιεί-
ται ο µηχανισµός ανάπλασης και η παραγω-
γή κολλαγόνου.
ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΗΛΙΔΩΝ
Οι αντιαισθητικές καφέ κηλίδες εµφανίζονται
κυρίως στο µεγαλύτερο ποσοστό των γυναι-
κών, αναπαραγωγικής ηλικίας, κατά τη δι-
άρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και της
αλόγιστης έκθεσης στον ήλιο. Το µέλασµα εµ-
φανίζεται συχνότερα σε γυναίκες µε σκουρό-
χρωµο δέρµα, χωρίς φυσικά να εξαιρεί και
τους άνδρες σε µικρότερο ποσοστό.
ΟΙ ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
εµφανίζονται κυ-
ρίως στην περιοχή του προσώπου (παρειές,
µέτωπο, µύτη, άνω χείλος, πηγούνι) και των
χεριών, λιγότερο στο λαιµό ή άλλα µέρη του
σώµατος και οφείλονται στην τοπική αύξηση
της µελανίνης στη βασική στοιβάδα της επιδερ-
µίδας. Με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται
σε µέγεθος αλλά και σε αριθµό.
Σύµφωνα µε τους δερµατολόγους οι κύριες αι-
τίες εµφάνισης είναι:
• Αλόγιστη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία,
χωρίς προστασία
• Oι ορµονικές διακυµάνσεις λόγω χρήσης
φαρµάκων ή αντισυλληπτικών
• Οι κληρονοµικοί παράγοντες
• Το έντονο στρες
• Η έλλειψη σιδήρου από τον οργανισµό ή έλ-
λειψη µαγνησίου και έλλειψη βιταµίνης C
• Η λήψη αντιεπιληπτικών και άλλων φαρµά-
κων (κορτιζόνης, ισοτρετινοΐνης και άλλων
φωτοευαίσθητων ουσιών)
• Η αφυδάτωση του δέρµατος
• Η ακµή όταν δεν αντιµετωπίζεται έγκαιρα
και σωστά
• Η χρήση καλλυντικών µε αλκοόλ (οινό-
πνευµα)
• Η κύηση
• Η εµµηνόπαυση
ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Το µέλασµα χαρακτηρίζεται από υπερχρωµα-
τισµό σηµείων του προσώπου και διακρίνεται
σε τρεις τύπους:
• Τον επιδερµικό (παρουσία περίσσειας µελα-
νίνης στην επιδερµίδα)
• Τον δερµατικό ή χοριακό (παρουσία µελανο-
φάγων στο κυρίως δέρµα)
• Τον µικτό τύπο (εµφανίζονται κηλίδες τόσο
στην επιδερµίδα, όσο και στις βαθύτερες στι-
βάδες του δέρµατος). Πιο συνηθισµένη περί-
πτωση είναι ο τύπος του µικτού µελάσµατος.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ
είναι η λογική έκ-
θεση στον ήλιο. Όταν η έκθεση στον ήλιο δεν
µπορεί να αποφευχθεί, τότε είναι απαραίτητη
η χρήση καπέλου, γυαλιών ηλίου και η συχνή
χρήση αντηλιακού µε δείκτη προστασίας του-
λάχιστον άνω των 30, το οποίο να έχει προ-
στασία και στους δύο τύπους υπεριωδών ακτί-
νων UVA & UVB.
Νικήστε φωτογήρανση & κηλίδες
Ρ ΘΕΟ ΡΑ ΦΑΤΣΕΑ
ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
Η θεραπεία που προσφέρει η σύγχρονη δερµατολογία,
δίνει εξαιρετικά κλινικά αποτελέσµατα και ενδείκνυται
να γίνεται τους χειµερινούς µήνες, όταν δηλαδή
η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι έντονη και πάντα
σε συνδυασµό µε τη χρήση αντηλιακού