Page 14 - IASIS

Basic HTML Version

14
|
H
έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα το
καλοκαίρι που η ηλιακή ακτινο-
βολία είναι εντονότερη, δεν επη-
ρεάζει µόνο το δέρµα αλλά και τα
µάτια µας. Η προστασία τους λοι-
πόν θα πρέπει να αποτελεί πάντοτε προτεραι-
ότητα προκειµένου να αποφεύγονται οφθαλ-
µολογικά προβλήµατα που κυµαίνονται από
τις απλές ρυτίδες γύρω απ’ αυτά έως κακοή-
θεις νεοπλασίες.
Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
στον ήλιο χω-
ρίς αντηλιακή προστασία, προδιαθέτει:
• Στις κακαίσθητες ρυτίδες από ακτινική βλά-
βη της ελαστίνης στο δέρµα
• Σε προνεοπλασµατικές αλλοιώσεις του δέρµα-
τος, την ακτινική κεράτωση για παράδειγµα.
• Σε κακοήθεις νεοπλασίες όπως είναι το βα-
σικοκυτταρικό καρκίνωµα, που είναι ο πιο
συχνός τύπος και εντοπίζεται κυρίως στο
κάτω βλέφαρο
• Σε σχηµατισµό καταρράκτη στην τρίτη ηλικία
• Σε αυξηµένο ρίσκο για εκφύλιση ωχράς κη-
λίδας στην τρίτη ηλικία
• Στο οφθαλµικό µελάνωµα, µια πιο σπάνια
αλλά αρκετά κακοήθη νεοπλασία, η οποία
είναι πιθανόν να εµφανιστεί επίσης στα βλέ-
φαρα σε ασθενείς µε προδιαθέση και ιστορι-
κό παρατεταµένης έκθεσης στον ήλιο.
ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΜΕΛΑΝΩΜΑ
στα αρχικά
στάδια δεν προκαλεί συµπτώµατα και σ’ αυτές
τις περιπτώσεις µπορεί να διαγνωσθεί τυχαία
κατά τη διάρκεια τυπικού οφθαλµικού ελέγ-
χου. Όταν όµως δώσει συµπτώµατα αυτά εί-
ναι: µειωµένη όραση, µυγάκια, αλλαγή χρώ-
µατος ίριδος, άλγος, έλλειµα στο οπτικό πεδίο.
Αν το µελάνωµα εντοπίζεται στον επιπεφυκό-
τα ή στην ίριδα, µπορεί να φαίνεται σαν µια
µαύρη / καφέ οζώδης µάζα η οποία παρουσι-
άζει αργή εξέλιξη.
Από τα πιο σηµαντικά διαγνωστικά τεστ εί-
ναι η βυθοσκόπηση (έλεγχος του εσωτερικού
του οφθαλµού) έπειτα από διαστολή κόρης.
Εάν είναι πιθανή η διάγνωση µελανώµατος,
ο οφθαλµίατρος θα σας συστήσει πιο ειδικές
εξετάσεις όπως: υπέρηχο, φλουοροαγγειο-
γραφία, βιοψία και ίσως αξονική ή µαγνητι-
κή τοµογραφία.
ΠΙΟ ΕΠΗΡΕΠΗ ΣΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΛΑΝΩ-
ΜΑΤΟΣ
είναι τα άτοµα:
• Με ανοιχτόχρωµο δέρµα, µαλλιά ή ανοι-
χτό χρώµα µατιών
• Με σπίλο βλεφαρικού / βολβικού επιπεφυ-
κότος
• Με οφθαλµική / οφθαλµοδερµατική µελα-
νοκυττάρωση (σπάνια νόσος, η οποία προ-
καλεί υπερµελάγχρωση του οφθαλµού και
του δέρµατος γύρω από αυτόν). Τα µικρά µε-
λανώµατα µπορεί να θεραπευθούν µε laser,
ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπεία, ενώ σε
προχωρηµένα στάδια ίσως απαιτηθεί εκ-
κένωση του κόγχου. Τα αποτελέσµατα της
θεραπείας για το µελάνωµα του οφθαλµού
εξαρτώνται από την ηλικία, την ύπαρξη/όχι
µεταστάσεων, το χαρακτηριστικό του όγκου.
ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ;
Η αντιηλιακή αγωγή µεγάλου δείκτη στο δέρ-
µα των βλεφάρων είναι απαραίτητη και συ-
νήθως συστήνονται αντηλιακά µεγάλης προ-
στασίας µε δείκτη πάνω από 15, καθώς και η
χρήση γυαλιών ηλίου καλής ποιότητας µε φίλ-
τρο για τις υπεριώδεις Α και Β.
Όµως τα αντηλιακά µπορεί να προκαλέσουν
αλλεργία στο δέρµα των βλεφάρων. Επίσης
η χρήση οποιασδήποτε αλοιφής ή λαδιού στα
βλέφαρα έχει ως αποτέλεσµα η ουσία αυτή να
βρεθεί και µέσα στο µάτι. Έτσι θα πρέπει να
είµαστε αρκετά προσεκτικοί για την ποιότητα
και την καθαρότητα των αντηλιακών που χρη-
σιµοποιούµε, καθώς η είσοδός τους στα µά-
τια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφο-
ρά µικροβίων.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
πάντως για την
προστασία των µατιών, ιδιαίτερα από το µελά-
νωµα, είναι να αποφεύγεται η υπερβολική έκ-
θεση στον ήλιο, ιδιαίτερα µεταξύ 10 π.µ. και
3 µ.µ., όταν οι ακτίνες του ήλιου είναι ισχυ-
ρότερες. Για αυτούς τους λόγους συµβουλευ-
τείτε τον οπτικό σας και µην ξεχνάτε την ετή-
σια οφθαλµολογική εξέταση.
Ρ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Προστατέψτε τα µάτια
από την ηλιακή ακτινοβολία
Η έκθεση στον ήλιο,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι
που η ηλιακή ακτινοβολία
είναι εντονότερη,
δεν επηρεάζει µόνο
το δέρµα αλλά
και τα µάτια µας.
Η προστασία τους
θα πρέπει να αποτελεί
πάντοτε προτεραιότητα
προκειµένου
να αποφεύγονται
οφθαλµολογικά
προβλήµατα