Page 15 - IASIS

Basic HTML Version

15
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Π
ροσοχή στον ήλιο και τα µά-
τια µας... καθώς µπήκαµε στο
καλοκαίρι λένε οι οφθαλµία-
τροι, αφού έχουµε την τύχη
να ζούµε σε µια χώρα µε
πολύ µεγάλη ηλιοφάνεια.
Κι αυτό γιατί, µπορεί ο ήλιος να είναι
πηγή ζωής αλλά σε βάθος χρόνου προ-
καλεί σοβαρές βλάβες στην όραση.
«Η προστασία των µατιών µας από την
υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου καθ'
όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά ιδι-
αίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες εί-
ναι απαραίτητη» τονίζει ο χειρουργός
οφθαλµίατρος Δρ Γιάννης Μάλλιας.
Σύµφωνα µε τους οφθαλµίατρους η έκ-
θεση, χωρίς προφυλάξεις, στην ηλιακή
ακτινοβολία σε βάθος χρόνου προκαλεί
µια σειρά από παθήσεις στα µάτια, κα-
θώς επίσης είναι υπεύθυνη για τη γήραν-
ση των µατιών µας.
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΖΗΜΙΑ
ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ;
Οι ακτινοβολίες που προκαλούν βλάβες
στα µάτια είναι:
• Οι υπεριώδεις ακτίνες, υπεύθυνες κυ-
ρίως για παθολογίες των εξωτερικών
χιτώνων του µατιού και του κρυσταλο-
ειδή φακού (π.χ. καταρράκτης).
• Οι ακτίνες υψηλής ενέργειας στο ορατό
φάσµα, υπεύθυνες για παθολογίες του
αµφιβληστροειδούς (εκφύλιση ωχράς
κηλίδας).
• Οι πιο επικίνδυνες για τα µάτια µας εί-
ναι οι ακτίνες υψηλής ενέργειας στο
ορατό φάσµα, αφού οι βλάβες που
µπορούν να προκληθούν είναι µη ανα-
στρέψιµες.
«Η ηλιακή ακτινοβολία ευθύνεται για
µια σειρά από παθήσεις των µατιών οι
οποίες εµφανίζονται µετά από χρόνια
έκθεσης στον ήλιο» εξηγεί ο Δρ Μάλ-
λιας.
Οι βλάβες που προκαλούν σε βάθος
χρόνου οι βλαβερές ακτίνες του ήλιου
είναι:
• Eµφάνιση όγκων στα βλέφαρα, όπως
επιθηλιώµατα και µελανώµατα, τα
οποία χρήζουν έγκαιρης χειρουργικής
αφαίρεσης
• Γήρανση του ευαίσθητου λεπτού δέρ-
µατoς των βλεφάρων
• Εµφάνιση γεροντικού καταρράκτη
• Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
• Εµφάνιση πτερυγίου, µια εκφύλιση του
επιπεφυκότος κατά την οποία δηµιουρ-
γείται ένας ινοαγγειακός «ιστός» πάνω
στον κερατοειδή χιτώνα
• Ακτινική κερατοεπιπεφυκίτιδα, ανάλο-
γη µε αυτή από οξυγονοκόλληση, κατά
την οποία ο ασθενής έχει πόνο, έντο-
νη φωτοφοβία και δυσκολία να ανοί-
ξει τα µάτια του
• Μείωση της διαύγειας του κρυσταλλο-
ειδούς φακού του µατιού, προκαλώ-
ντας καταρράκτη
• Καρκίνωµα του επιπεφυκότος, (πιο
σπάνιο) το οποίο φαίνεται να έχει ως
παράγοντα κινδύνου τις υπεριώδεις
ακτίνες
• Βλάβες στον αµφιβληστροειδή χιτώνα,
το βυθό του µατιού
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΥΑΛΙΑ
Η χρήση γυαλιών ηλίου είναι το πρώτο
µέτρο προστασίας. Οι φακοί τους πρέπει
να απορροφούν τις βλαβερές ακτίνες του
ήλιου, χωρίς όµως να αλλοιώνουν την
οπτική αντίληψη και τα χρώµατα.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν
τα γυαλιά είναι:
Να αναγράφουν «100% UV Protec-
tion», που σηµαίνει πως παρέχουν προ-
στασία από τις UVA ακτίνες κατά τουλά-
χιστον 99% και από τις UVB κατά 95%.
Ο φακός θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες σας και στη χρήση των γυα-
λιών. Για παράδειγµα, οι «degraded»
φακοί, αυτοί δηλαδή µε την διαβαθµι-
σµένη σκουρότητα είναι ιδανικοί αν οδη-
γείτε πολύ συχνά.
Οι φακοί µε εξωτερική επίστρωση κα-
θρέπτη αντανακλούν µεγάλο µέρος της
ακτινοβολίας, αλλά µειώνουν πολύ την
φωτεινότητα, ενώ είναι πιο ευάλωτοι
και στις γρατζουνιές.
Ζητήστε πολωτικούς φακούς για περιο-
ρισµό του «θαµπώµατος» από τον ήλιο
τις απογευµατινές ώρες, αν ασχολείστε
π.χ. µε σπορ της παραλίας, ενώ αν θέ-
λετε να συνδυάσετε τα γυαλιά ηλίου µε
γυαλιά οράσεως, οι φωτοχρωµικοί φα-
κοί είναι η πιο δηµοφιλής λύση.
Το χρώµα των φακών. Το χρώµα δεν
επηρεάζει τη προστασία από τις βλαβε-
ρές ακτινοβολίες, ωστόσο οι χρωµατικές
αποκλίσεις δηµιουργούν διάφορους τύ-
πους «αντίληψης» της φωτεινότητας και
των αποχρώσεων που βλέπετε µέσω αυ-
τών. Έτσι, επιλέξτε:
• Γκρίζους φακούς για µειωµένη ένταση
του φωτός, χωρίς µεγάλη διαστρέβλω-
ση χρωµάτων και αντίθεσης.
• Καφέ φακούς για όραση µε µεγαλύ-
τερες αντιθέσεις, καθώς απορροφούν
αρκετό «µπλε φως» και είναι κατάλ-
ληλοι για αυξηµένη φωτεινότητα.
• Κιτρινωπούς φακούς για να ξεχωρίζε-
τε ευκολότερα λεπτοµέρειες. Αυτοί οι
φακοί ενισχύουν την αντίθεση, αλλά
δεν είναι κατάλληλοι για οδήγηση µε
πολύ ήλιο.
«Τα γυαλιά ηλίου καλό είναι να αντικα-
θίστανται µε καινούρια κάθε δύο χρόνια
καθώς έχουν κι αυτά φθορά» κα-
ταλήγει ο Δρ Μάλλιας.
«Ναι» στα γυαλιά ηλίου
για καλύτερη όραση
Σύµφωνα µε τους οφθαλµίατρους η έκθεση,
χωρίς προφυλάξεις, στην ηλιακή ακτινοβολία
σε βάθος χρόνου προκαλεί µια σειρά
από παθήσεις στα µάτια, καθώς επίσης
είναι υπεύθυνη για τη γήρανση των µατιών µας
Ρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ