Page 17 - IASIS

Basic HTML Version

πτουν την άσχημη γεύση του καπνού, καθώς
και τις λεπτές (slim) συσκευασίες και τις συ-
σκευασίες με λιγότερα από 20 τσιγάρα, και
καθιστά υποχρεωτικό οι προειδοποιήσεις για
την υγεία να καλύπτουν το 65% της συσκευ-
ασίας με εικόνα και κείμενο».
Αν το στΑμΑτήσεισ
δε σε στΑμΑτΑει τιποτΑ!
Το κάπνισμα αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία
θανάτου στην Ευρώπη, υπεύθυνο περίπου για
700.000 θανάτους κάθε χρόνο. Η Ε.Ε. έχει
μια συντονισμένη πολιτική για την καταπολέ-
μηση του καπνίσματος η οποία περιλαμβάνει
τη νομοθεσία σε σχέση με τη διαφήμιση και
χορηγία προϊόντων καπνού, υποστηρίζοντας
ταυτόχρονα τα Κράτη-Μέλη στην ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση του κοινού.
Η καμπάνια «Ex-Smokers are Unstoppable»
προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
να βοηθήσει νέους ηλικίας 24 - 35 χρονών
σε όλη την Ευρώπη να σταματήσουν το κά-
πνισμα.
Μέσω της δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής
iCoach, ένας στους τρεις σε περισσότερους
από 431.000 εγγεγραμμένους χρήστες προ-
ηγούμενων εκστρατειών, διέκοψαν το κάπνι-
σμα μετά από τρεις μήνες χρήσης της. Με νέες
και βελτιωμένες λειτουργίες, η ανανεωμένη
εφαρμογή, που λειτουργεί τόσο στο διαδί-
κτυο, όσο και σε φορητές συσκευές θα μπο-
ρεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερους καπνι-
στές να σβήσουν το τελευταίο τους τσιγάρο.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επισκεφτείτε τα:
www.exsmokers.eu (αντικαπνιστική καμπά-
νια «Ex-Smokers are Unstoppable»)
http://health.europa.eu (διαδικτυακή πύλη
της Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης)
http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/
index_en.htm (ιστοσελίδα Δημόσιας Υγείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
index_en.htm (Το Ευρωβαρόμετρο)
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, υπογραμμίζει την
ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου
Σχεδίου Δράσης κατά του Καπνίσματος, για την προστασία
της υγείας και την υποστήριξη των καπνιστών. Βασικοί άξο-
νες αυτού του σχεδίου είναι:
ιΑτρειΑ διΑκοπήσ κΑπνισμΑτοσ
Η παροχή ιατρικής φροντίδας με εξειδικευμένη συστηματική
βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος έχει παγιωθεί πλέ-
ον, καθώς η επιστημονική κοινότητα έχει επισημάνει τη δυ-
σκολία απεξάρτησης των καπνιστών από τη νικοτίνη. Οι υπη-
ρεσίες διακοπής καπνίσματος, προσφέρονταν έως τώρα στα
εξωτερικά ιατρεία οργανωμένων Πνευμονολογικών Κλινι-
κών, που λειτουργούν με επιτυχία πάνω από 12 χρόνια σε
δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Οι
παρεμβάσεις αυτές έχουν να επιδείξουν ως αποτέλεσμα πο-
σοστά διακοπής του καπνίσματος που ξεπερνούν το 50% -
60%, ποσοστά υψηλότερα από αυτά της Ευρώπης, και το ση-
μαντικότερο οι υποτροπές των καπνιστών είναι λίγες.
εκπΑιδευσή επΑγγελμΑτιών υγειΑσ
Θεωρείται απαραίτητη η εκπαίδευση των επαγγελματιών
υγείας και ειδικά των γιατρών. Έτσι κάθε ιατρός πρέπει να
καταγράφει το καπνιστικό ιστορικό του ασθενούς και να συ-
στήνει τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς ακόμα και μια
5λεπτη ιατρική παρέμβαση είναι αρκετή να κινητοποιήσει τον
καπνιστή και να πενταπλασιάσει την πιθανότητα να διακό-
ψει το κάπνισμα. Κομβικό σημείο είναι και η υιοθέτηση -από
τους επαγγελματίες υγείας- νοοτροπίας κατά του καπνίσμα-
τος, ώστε να λειτουργούν ως πρότυπο για τους ασθενείς. Σε
αυτό το πλαίσιο, η ΕΠΕ έχει πραγματοποιήσει 40 υψηλού επι-
πέδου σεμινάρια, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί 2.000 επαγ-
γελματίες υγείας (700 πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι, γενικοί
ιατροί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές) και συνδυάζουν τη θεωρητι-
κή κατάρτιση με την πρακτική, διαδραστική εκπαίδευση σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ.
ενήμερώσή του κοινου
Για την ενημέρωση και στήριξη του καπνιστή, η ομάδα δια-
κοπής καπνίσματος και προαγωγής Υγείας της ΕΠΕ δημιούρ-
γησε την ιστοσελίδα www.denkapnizo.org. Στις ενότητες της
ιστοσελίδας, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί απλά και
άμεσα, με κείμενα και βίντεο, για τις συνέπειες του καπνί-
σματος στην υγεία του και το οικονομικό κόστος, μέσω ειδι-
κής εφαρμογής, αλλά και για τα οφέλη από τη διακοπή του.
Επιπλέον, εφαρμόζεται, πιλοτικά, πρόγραμμα διακοπής του
καπνίσματος με παρακολούθηση μέσω internet, ξεκινώντας
από νέους με μεγαλύτερη εξοικείωση στη χρήση του διαδι-
κτύου ενώ δίνεται και δυνατότητα εντοπισμού των Ιατρεί-
ων Διακοπής Καπνίσματος μέσω Googlemaps. Τέλος, παρέ-
χονται σημαντικές πληροφορίες, ώστε να καταρρίπτονται οι
μύθοι για το κάπνισμα.
εφΑρμογή του νομου γιΑ τήν ΑπΑγορευσή
Το 40% των καπνιστών υποστηρίζουν πως η εφαρμογή του
αντικαπνιστικού νόμου θα τους βοηθήσει να μειώσουν την πο-
σότητα των τσιγάρων που καταναλώνουν, ενώ το 10%αυτών
υποστηρίζουν πως θα τους βοηθήσει να διακόψουν το κάπνισμα.
Θέλοντας να συμβάλει σε αυτό η ομάδα διακοπής καπνίσματος
της ΕΠΕ έχει ξεκινήσει την εκστρατεία «Επιβραβεύω τις επι-
χειρήσεις που σέβονται τη ζωή», μέσω της οποίας θα προβάλ-
λονται και θα αναδεικνύονται οι επιχειρήσεις που σέβονται τον
αντικαπνιστικό νόμο.
Αποζήμιώσή τών θερΑπειών
γιΑ τή διΑκοπή του κΑπνισμΑτοσ
Με δεδομένο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτη-
ρίσει το κάπνισμα ως χρόνια νόσο, οι φαρμακευτικές θεραπείες
για τη διακοπή του καπνίσματος δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως
lifestyle. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους είναι απο-
δεδειγμένες κι επομένως η αποζημίωσή τους από τα ασφαλιστικά
ταμεία, θα μεγιστοποιήσει τα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος.
μειώσή τήσ δεξΑμενήσ νεών κΑπνιστών
Μόνο η τήρηση των αρχών του FCTC (Framework Convention
on Tobacco Control), η ταχεία εναρμόνιση με τα μέτρα που επι-
βάλλει η νέα ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα (αφαίρεση αρωματικών
ουσιών, προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία με εικό-
νες πάνω στα πακέτα των τσιγάρων που να καλύπτουν το 65%
κ.λπ.) και η εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δη-
μόσιους χώρους, μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη της καπνι-
στικής συνήθειας σε νέους.
«Ex-Smokers are Unstoppable»
προτάσεις για την ενίσχυση του αντικαπνιστικού αγώνα
17
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑντικΑπνιστική κΑμπΑνιΑ
ήχήρο μήνυμΑ κατά του καπνίσματος έστειλε η ελληνική καρδιολογική εταιρεία
στη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε την τετάρτη 27 μαΐου, στην κατάμεστη
αίθουσα της παλαιάς Βουλής.
ο πρόεδρος της εκε, κ. στέφανος φούσας, προσερχόμενος στην εκδήλωση, τόνισε τη
σημασία της διακοπής του καπνίσματος, καθώς η βλαβερή αυτή συνήθεια για την υγεία
και την καρδιά, αποτελεί αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας. ή αντικαπνιστική εκστρατεία
γίνεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας να αφυ-
πνίσει τους πολίτες για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, αλλά και σε μια προ-
σπάθεια να σταθεί στο πλευρό των πολιτών με μία σειρά από αντικαπνιστικές δράσεις.
Αγκάθι αποτελεί σύμφωνα και με τον πρώην υπουργό κ. Αντώνη φούσα, η μη εφαρ-
μογή του αντικαπνιστικού νόμου, ενώ επισημαίνει ότι μέσα από τις εκστρατείες της ελ-
ληνικής καρδιολογικής εταιρείας θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς την πολιτεία.