Page 18 - IASIS

Basic HTML Version

18
|
ΤΟ ΒΗΜΑ
Α
ν επιχειρούσε κανείς να κάνει
µια εγκάρσια τοµή στη δοµή και
την οργάνωση του ΕΣΥ, από
καταβολής του µέχρι και σήµε-
ρα, θα διαπίστωνε τον άκρατο,
άλογο και εµµονικό ιατροκεντρικό του προ-
σανατολισµό. Τόσο η απόλυτη και αξιωµα-
τική παραδοχή της αναπόσπαστης ή διττής
φύσης ιατρού - παντογνώστη, από τους διοι-
κούντες την υγεία, όσο και η σχεδόν καθολι-
κή άγνοια της ιδιαιτερότητας του χώρου απ’
όσους διαχρονικά επιχείρησαν να τον διοι-
κήσουν, από το 1983 µέχρι σήµερα, οδήγη-
σαν το ΕΣΥ στο περιθώριο των οικονοµικών
και κοινωνικών εξελίξεων, καθιστώντας το
παρία των κρατικών εξαγγελιών για παρο-
χές και ισόνοµη χρηµατοδότηση.
Αν προσθέσουµε την απροκάλυπτα πολιτι-
κάντικη προσέγγιση των ιθυνόντων, στα πά-
σης φύσεως χρονίζοντα ζητήµατά του ΕΣΥ
και τις ισχυρές δόσεις λαϊκισµού, κοµµατι-
σµού, αναξιοκρατίας και κακοδιαχείρισης
του έµψυχου και του άψυχου κεφαλαίου
του, µπορούµε να βγάλουµε ένα ασφαλέστα-
το συµπέρασµα για τα βασικά αίτια της κα-
κοδαιµονίας της δηµόσιας υγείας της χώρας.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ο κοµµατικός συνδικαλισµός
δηµιούργησε, στα πρωτοβάθµια σωµατεία
των νοσοκοµείων, πολλούς κοµµατικά δια-
πιστευµένους «τοπάρχες», µε εξουσίες συν-
διοίκησης και συναπόφασης µε τους προ-
έδρους των ιδρυµάτων. Η διακοµµατική
ζύµωση αυτής της κατηγορίας των συνδικα-
λιστών µε την εξουσία και οι αλληλοεξυπη-
ρετήσεις σε πολιτικό επίπεδο, µε την απρο-
κάλυπτη «τακτοποίηση» των «ηµετέρων», η
νοµοθέτηση ρουσφετολογικών µηχανισµών,
όπως η σύνθεση των υπηρεσιακών συµβου-
λίων, η διάτρητη διαδικασία των κρίσεων, η
κοµµατικοεξαρτώµενη ιεραρχική εξέλιξη, οι
εξώφθαλµες αναθέσεις καθηκόντων στους
αρεστούς, η δηµιουργία κοµµατικού στρατού
υποτελών και η έλλειψη κάθε ίχνους αξιο-
κρατίας, οδήγησαν µοιραία το ΕΣΥ στο να-
δίρ της κοινωνικής του προσφοράς.
Άλλωστε και σε επίπεδο διοίκησης συνεχί-
στηκε η εγχώρια παράδοση του διορισµού
διοικητών παντελώς άσχετων µε τη διοίκη-
ση των µονάδων και των υπηρεσιών υγεί-
ας, αλλά σχετικών µε την ιατρική, την αρχι-
τεκτονική, την εκπαίδευση και γενικώς µε
κάθε άλλη ειδικότητα, πλην της αναγκαίας!
Όλα τα παραπάνω έχουν επανειληµµένως
αναφερθεί στον τύπο, έντυπο και ηλεκτρο-
νικό. Θεωρώ όµως ότι έχουν ιδιαίτερη αξία
σήµερα, κυρίως γιατί µετά από τόσες δεκα-
ετίες, έρχεται µια κυβέρνηση της Αριστεράς
να αναλάβει τα ηνία της χώρας, υποσχόµενη
να κυβερνήσει µε αξιοκρατία, συµµετοχικό-
τητα, δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών
και άρση κάθε αποκλεισµού, µε ταυτόχρονο
σεβασµό στη διαφορετική άποψη και έµφα-
ση στη στήριξη των µη προνοµιούχων.
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ
ΜΟΧΛΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε ξανά την
Αµερική. Κάθε σοβαρό, Δηµόσιο Σύστηµα
Υγείας που σέβεται το ρόλο του, έχει σχεδιά-
σει ορθολογικά τις δοµές στις οποίες θα στη-
ριχτεί, δίνοντας πρωτεύοντα ρόλο στον κλά-
δο που οµολογουµένως και επιστηµονικά
τεκµηριωµένα, αποτελεί τον κορµό του: σε
αυτόν των Νοσηλευτών.
ΤΟ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Ο υπουργός Υγείας, πρόσφατα, σε µια συ-
νέντευξή του, που αφορούσε στις νοσηλευ-
τικές ειδικότητες, αναφέρθηκε στο λεγό-
µενο «Καναδικό Μοντέλο». Στον Καναδά,
ως οµοσπονδιακό κράτος, υπάρχουν πάνω
από δέκα επαρχίες µε αντίστοιχα ρυθµιστι-
κά όργανα (ΝΠΔΔ), όπως η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος, που καθορίζουν (συχνά µε
διαφορετικούς όρους) την άσκηση του επαγ-
γέλµατος, στην περιοχή ευθύνης τους. Συνα-
ντάµε τρεις επαγγελµατικές κατηγορίες: τους
Νοσηλευτές (Registered Nurses), τους Βο-
ηθούς Νοσηλευτών (Registered Practical
Nurses) και τους Ειδικευµένους Νοσηλευτές
(Practitioner Nurses).
ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
είναι απόφοιτοι
κολεγίων - σχολών µε αντικείµενο αυτό του
πρακτικού νοσοκόµου.
ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ,
είναι απόφοιτοι πανεπι-
στηµιακών σχολών. Θέλουµε να ελπίζουµε
ότι το υπουργείο Υγείας σκοπεύει να κινηθεί
σε αυτή την κατεύθυνση της ενιαίας πανεπι-
στηµιακής νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Τούτο,
έρχεται σε πλήρη ταύτιση µε τις επανειληµ-
µένες προτάσεις της ΕΝΕ προς τα Υπουργεία
Υγείας και Παιδείας.
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
είναι,
επιπλέον, απόφοιτοι µεταπτυχιακών και πα-
νεπιστηµιακών προγραµµάτων ειδίκευσης
σε τρεις ειδικότητες: ενηλίκων, παίδων και
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Ο Kαναδός Ειδικευµένος Νοσηλευτής, τον
οποίο ελπίζουµε να έχει ως σηµείο αναφο-
ράς ο κ. Κουρουµπλής, είναι ένας αυτόνοµος
επαγγελµατίας υγείας, µε πανεπιστηµιακή εκ-
παίδευση, που παρέχει ουσιώδεις υπηρεσίες
υγείας, βασισµένες σε αυστηρά επαγγελµατι-
κά, ηθικά και νοµικά πρότυπα:
• Εφαρµόζει ή παραγγέλνει διαδικασίες για
την εκτίµηση, διάγνωση, παρακολούθηση,
αξιολόγηση (screening) θεραπευτική αντι-
µετώπιση των πελατών – ασθενών.
• Ασκεί θεραπευτική διαχείριση προβληµά-
των υγείας µε φαρµακευτικές και µη φαρ-
µακευτικές παρεµβάσεις και διαδικασίες.
• Ασκεί συµβουλευτική για ζητήµατα υγείας
και συνεργάζεται µε άλλους επαγγελµατί-
ες υγείας.
Οι νοσηλευτές στην καρδιά του ΕΣΥ
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αν πραγµατικά
ενδιαφέρεται να αλλάξει την εικόνα του ΕΣΥ,
έχει καθήκον να επενδύσει στους Νοσηλευτές,
παραδειγµατιζόµενη από τις προηγµένες χώρες
που το έπραξαν µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα
ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΓΛΑΣ
Γ. Γ. ΕΝ ΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤ Ν ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΕ
ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ