Page 19 - IASIS

Basic HTML Version

• Εκτιµά και αξιολογεί διαγνωστικές δοκιµα-
σίες και εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν
παραγγελθεί από άλλους επαγγελµατίες
υγείας ενώ έχει τη δικαιοδοσία να παραγ-
γέλνει ο ίδιος ακτινογραφίες, τις κατάλλη-
λες για την περίπτωση δοκιµασίες και εργα-
στηριακές εξετάσεις για σκοπούς που έχουν
να κάνουν µε την εκτίµηση, διάγνωση, πα-
ρακολούθηση, αξιολόγηση (screening
tests) ή/και τη θεραπευτική αντιµετώπιση
των πελατών – ασθενών.
• Διαχειρίζεται και χορηγεί ουσίες και σκευ-
άσµατα.
• Συνταγογραφεί, διακινεί, πωλεί και αναµι-
γνύει φάρµακα.
Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε πλήρη συµ-
φωνία µε τις θέσεις της ΕΝΕ για µια αναβαθ-
µισµένη παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
στον ελληνικό λαό. Θέσεις που επαναδιατυ-
πώθηκαν και στο υπόµνηµα που απέστειλε η
στον Υπουργό, άµα τη αναλήψει των καθη-
κόντων του.
Βεβαίως, θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέ-
ραµε πως το «καθηκοντολόγιο» των Νοση-
λευτών θεσµοθετήθηκε από τον προηγούµε-
νο υπουργό κ. Βορίδη αλλά «πριν αλέκτωρ
φωνήσαι…» ανακλήθηκε, κατόπιν των ισχυ-
ρών πιέσεων της ιατρικής κοινότητας, όπως
εκφράστηκαν από τον ΠΙΣ και τον ΙΣΑ.
Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
,
αν πραγµατικά ενδιαφέρεται να αλλάξει την
εικόνα του ΕΣΥ, έχει καθήκον να επενδύ-
σει στους Νοσηλευτές, παραδειγµατιζόµενη
από τις προηγµένες χώρες που το έπραξαν µε
εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Δεν αισιοδοξώ
να προσεγγίσουµε το καναδικό µοντέλο, ελ-
πίζω όµως τουλάχιστον να το επιχειρήσουµε.
Οι Νοσηλευτές, ζητούν από την Πολιτεία να
αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους, µε ειλικρί-
νεια και ευθύτητα, αποκαθιστώντας µια σειρά
από χρόνιες αγκυλώσεις χωρίς οικονοµικό κό-
στος και µε άµεση ανταποδοτικότητα στη δηµό-
σια υγεία. Έτσι, τα βασικά θέµατα που χρήζουν
άµεσης αντιµετώπισης, είναι τα ακόλουθα:
• Ανάγκη άµεσης πρόσληψης Νοσηλευτών,
ακόµη και κατ’ εξαίρεση τυχόν περιοριστι-
κών διατάξεων, προκειµένου να καλυφθεί
το πλήθος των κενών οργανικών θέσεων.
• Δίκαιο σύστηµα αξιολόγησης, µε έµφαση
στο στοιχείο της θετικής ενίσχυσης και όχι
των ποινών.
• Δίκαιο και αξιοκρατικό σύστηµα κρίσεων
για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στην ιε-
ραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των
νοσοκοµείων
• Θεσµοθέτηση ειδικού τρόπου µοριοδότησης
και αξιοποίηση των µετρήσιµων βιογραφι-
κών στοιχείων, µοριοδότηση των νοσηλευ-
τικών ειδικοτήτων του Νόµου 1579/1985,
και λήψη ειδικότητας κατά το στάδιο της
ανεργίας.
• Εξορθολογισµός του πειθαρχικού δικαί-
ου των δηµοσίων υπαλλήλων µε σεβασµό
του τεκµηρίου της αθωότητας και περιορι-
σµό της δυνατότητας θέσεως των νοσηλευ-
τών σε καθεστώς αυτοδίκαιης ή δυνητικής
αργίας.
• Άρση της προαγωγικής στασιµότητας, που
συνεπάγεται µισθολογική στασιµότητα.
Εν κατακλείδι, η ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας, οφείλει να κατανοήσει πως χωρίς τους Νο-
σηλευτές, δε µπορεί να επιφέρει καµία απολύ-
τως βελτίωση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της
χώρας, όπου ο αριθµός των γιατρών είναι τρι-
πλάσιος αυτού των νοσηλευτών!
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
19
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Στη Θεσσαλονίκη, έλαβε χώρα το 8ο Πανελλήνιο και 7ο
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελ-
λάδος. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας οι συνάδελφοι έδω-
σαν το δυναµικό παρόν. Το αποτέλεσµα της διοργάνωσης
ενός πλέον πολύ επιτυχηµένου συνεδρίου ήταν πέραν κάθε
αναµενόµενης προσδοκίας και συµµετοχής!
Την τελετή έναρξης, στην κατάµεστη αίθουσα του συνεδρι-
ακού κέντρου, τίµησαν µε την παρουσία τους διακεκριµέ-
νες προσωπικότητες του νοσηλευτικού, ιατρικού και πο-
λιτικού κόσµου. Την εναρκτήρια οµιλία εκφώνησε η κ.
Μαρία Κόντζογλου, συγγραφέας, µε τον τίτλο «Η Νοση-
λευτική στη Λογοτεχνία», συνεπαίρνοντας το ακροατήριο
µε τη σύνδεση της νοσηλευτικής επιστήµης και του µαγι-
κού κόσµου της Λογοτεχνίας.
Οι διαλέξεις των τιµώµενων προσκεκληµένων, από την
ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό, µονοπώλησαν το
ενδιαφέρον των συνέδρων. Ξεχώρισαν, µεταξύ πολλών
άλλων, οι διαλέξεις των κ. κ.: Μιχάλη Πιτσιλίδη, Φαρµα-
κοποιού και Συγγραφέα, Φωτεινής Κουλούρη, Προϊστα-
µένης Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης και Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Υγείας, Θεόδωρου Ξάνθου, Προέδρου
της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωο-
γόνησης, Ιωάννη Κυριόπουλου, Καθηγητή Οικονοµικών
της Υγείας, πρώην Κοσµήτορα ΕΣΔΥ, Νικόλαου Μανιαδά-
κη, Καθηγητή Διοίκησης & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγεί-
ας, Αναπληρωτή Κοσµήτορα ΕΣΔΥ.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ
η πραγµατοποίηση του
στρογγυλού τραπεζιού - debate, µε στόχο την ανάδειξη
όλων των οπτικών γωνιών γύρω από το ζήτηµα της θέ-
σπισης του καθηκοντολογίου νοσηλευτών.
Αµείωτο ενδιαφέρον παρουσίασε, το στρογγυλό τραπέ-
ζι διαλόγου µε τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΝΕ και τους νοσηλευτές, όπου τέθηκαν επί τάπητος και
συζητήθηκαν όλα τα καίρια επαγγελµατικά ζητήµατα των
νοσηλευτών.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
, εκτός των διαλέξεων και των στρογγυλών
τραπεζιών που έλαβαν χώρα µε συµµετέχοντες πρόσωπα
που κοσµούν τον ελληνικό νοσηλευτικό κλάδο, οι εργασί-
ες του συνεδρίου ξεπέρασαν τις 680.
Τα 14 κλινικά φροντιστήρια, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία
συµµετοχών, προσελκύοντας εκατοντάδες συνέδρους να
τα παρακολουθήσουν.
Επιπρόσθετα, έντονη ήταν και η παρουσία της νέας γε-
νιάς, των φοιτητών νοσηλευτικής, οι οποίοι χάρη στη
ζωντάνια τους και στον ενθουσιασµό τους κατάφεραν
να δώσουν µια ιδιαίτερα αισιόδοξη νότα στη διεξαγω-
γή του συνεδρίου.
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
αναχώρησαν από τη Θεσσα-
λονίκη, µετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, µε
την πεποίθηση πως το Επιµελητήριό µας αποτελεί «οµπρέ-
λα» προστασίας για τον κλάδο. Όλοι όσοι τίµησαν µε την
παρουσία τους το 8ο Πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊ-
κό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, κατέστη-
σαν σαφή τη σύµπλευσή τους µε το δρόµο που χαράζει η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος: το δρόµο της ενότητας, του
ήθους και της δυναµικής κλαδικής καταξίωσης που αρµό-
ζει σε επιστήµονες υγείας.
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
& 7ου ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕ